BÅTLAGETS GDPR INTEGRITETSPOLICY 2019-11-05

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Båtlaget Torslanda Lagun, Org, 955510-1550, Victor Setterbergs väg 13 Göteborg (nedan kallad Båtlaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Båtlaget har som ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot hyresvärd och övriga som kan visa eller ha intresse för hamnen och dess utrustning, samt vara part i frågor som rör hamnen. i enlighet med sina stadgar.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Båtlaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Båtlaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter m.m.).
Båtlaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i Båtlaget
Föreningsadministration
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av Båtlaget
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Adressuppgifter (post- och e-postadress) överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv.
Om du åtar dig funktionärsuppdrag i Båtlaget delas dina kontaktuppgifter med externa partners, t ex andra båtorganisationer och leverantörer, när det är relevant för ditt uppdrag.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Båtlaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.
Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i Båtlaget Avtal
Föreningsadministration Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av klubbenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med BåtlagetIntresseavvägning
Besök på Båtlaagets hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Kontakt med associerade organisationer Intresseavvägning
Kontakt med leverantörer Intresseavvägning
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Båtlaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i Båtlaget har flera rättigheter som du bör känna till.
Rätt till information
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna integritetspolicy.
Information ska lämnas av klubben både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Rätt till korrigering
Klubben måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få sina uppgifter flyttade. Uppgifterna ska då göras tillgängliga i en fil i digitalt format som kan läsas av vanliga system, t.ex. xml.
Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats
Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.
Rätt att begränsa direktmarknadsföring
Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av företag med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Uppgifter som registreras är:
- namn och personnummer
- adress
- telefonnummer
- E-postadress
- bryggplats
- båttyp
Om du vill veta mer
Har du frågor om Båtlagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.